Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter

Evaluering|

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å analysere om skatteoppkrevernes innfordringsarbeid er effektivt. Effektiv innfordring forutsetter bl. a. rask iverksettelse av hensiktsmessige innfordringstiltak og løpende oppfølging av restanser. Med bakgrunn i skatteoppkreverinstruksen er det undersøkt i hvilken grad det blir iverksatt innfordringstiltak tilstrekkelig raskt etter forfall, og i hvilken grad det blir iverksatt hensiktsmessige innfordringstiltak. Undersøkelsen belyser også hvordan den faglige styringen og oppfølgingen av skatteoppkrevernes innfordringsarbeid er ivaretatt av Skattedirektoratet gjennom mål- og resultatstyring.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk