Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år

Evaluering|

Hjelpestønad er en rettighetsbasert stønadsordning som skal gi økonomisk kompensasjon for særskilt tilsyn eller pleie på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Hjelpestønad er en skattefri ytelse, som i 1999 utgjorde 10 800 kroner pr. år for ordinær hjelpestønad (sats 1). For forhøyet hjelpestønad (sats 2–4), som bare gis til barn og unge under 18 år, utgjør satsene henholdsvis to, fire og seks ganger dette beløpet. Det har de siste ti årene vært en jevn økning i antallet hjelpestønadsmottakere blant barn og unge under 18 år, og i 1999 ble det utbetalt mer enn 500 mill. kroner i hjelpestønad til denne gruppen. Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken utstrekning ulikheter i saksbehandlingspraksis, søkertilbøyelighet og eventuelt sykelighet, kan forklare variasjoner mellom fylkene i tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk