Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Evaluering|

Gjennom flere år er det i St. prp. nr. 1 lagt vekt på betydningen av informasjonsteknologi (IKT) som virkemiddel for å øke effektiviteten i helsevesenet og bedre samhandlingen i og mellom helseinstitusjonene. Det har vært nasjonale satsinger på IKT-utviklingen i helse- og sosialsektoren siden 1997, i hovedsak gjennom planene Mer helse for hver bIT (1997–2000), Si@! (2001–2004) og S@mspill (2004–2007). Gjennom planene Mer helse for hver bIT og Si@ ble det lagt opp til et langt sterkere statlig ansvar for helsetjenestens IKT-utvikling. Den elektroniske pasientjournalen (EPJ) er sentral for å få til elektronisk samhandling i helsetjenesten. Elektronisk samhandling krever et omfattende samarbeid mellom de ulike aktørene på tvers av forvaltningsnivåer og organisasjonsgrenser.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier