Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene

Evaluering|

Hovedmålet for barnehagepolitikken er å legge til rette for å ivareta behov, rettigheter, interesser og sikkerhet til barn og foreldre. Samtidig er målet å videreutvikle en kvalitetsbevisst og effektiv barnehagesektor og forvaltning. De sentrale målene for barnehagesektoren er barnehageplass til alle som ønsker det, høy kvalitet på og mangfold i tilbudet, lav pris og økonomisk likeverdig behandling. Antall barn med barnehageplass har økt betraktelig de siste årene og ved utgangen av 2008 hadde over 260 000 barn barnehageplass. Det årlige statstilskuddet for 2009 var 24,3 mrd. kroner. Utfallet av Stortingets behandling av Innst. S. nr. 250 (2002-2003) ble et bredt politisk forlik om endringer i økonomiske og juridiske virkemidler i sektoren (barnehageforliket). Målet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad Kunnskapsdepartementet ivaretar sitt overordnede nasjonale ansvar for å legge til rette for et barnehagetilbud med høy kvalitet.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk