Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten

Evaluering|

Reorganisering av skatteetaten (ROS) ble vedtatt i Stortinget høsten 2007, jf. budsjett-innst. S. nr. 6 (2006–2007) og St. prp. nr. 1 (2006–2007), og gjennomført fra 1. januar 2008 til 31. desember 2009. Målet med denne undersøkelsen er å vurdere om resultatene av reorganiseringen i skatteetaten i perioden 2008–2009 er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk