Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Evaluering|

Endringene i kriminalitetsbildet stiller politiet overfor nye utfordringer. For å sikre en effektiv bekjempelse av organisert kriminalitet er det framhevet at det er behov for samarbeid mellom ulike enheter i politiet, både nasjonalt og internasjonalt. Målrettet innsats, effektive arbeidsmetoder og tilstrekkelig kompetanse er også viktige faktorer som må være til stede for å lykkes med å bekjempe denne formen for kriminalitet. Dette stiller igjen krav til Justis- og politidepartementets overordnede styring og oppfølging av politiets arbeid med å bekjempe organisert kriminalitet. Målet med denne undersøkelsen er å vurdere politiets og påtalemyndighetens innsats for å bekjempe organisert kriminalitet.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk