Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Evaluering|

På tross av nedgangen i saksmengden er vinningsforbrytelser den formen for kriminalitet som politiet har mest vanskeligheter med å oppklare. Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser totalt var i 2010 på 16,6 prosent. Oppklaring av kriminalitet er viktig for tilliten til politiet. Formålet med denne undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad politiets arbeid med vinningskriminalitet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger om å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk