Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren

Evaluering|

Ved Stortingets behandling av St. prp. nr. 39 (1994–95) ble det gitt samtykke til ratifikasjon av OSPAR-konvensjonen, som bygger på Oslo-konvensjonen fra 1972 og Paris-konvensjonen fra 1974. OSPAR-konvensjonen er et miljøsamarbeid mellom 15 land. Formålet med samarbeidet er å forhindre og eliminere forurensning av det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet. Riksrevisjonen er gjennom sitt medlemsskap i INTOSAI1 deltaker i arbeidsgruppen for miljørevisjon. INTOSAI har bl. a. vedtatt retningslinjer for samarbeid om revisjon av internasjonale miljøavtaler. Danmark, Island og Norge har parallelt revidert deler av OSPAR-konvensjonen og det nasjonale regelverket. Samarbeidet har bidratt til å utvikle en tilnærmet felles framgangsmåte for revisjonen. Rapportene fra den danske og islandske revisjonen forventes høsten 2000 lagt fram for hhv. Folketinget og Alltinget.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier