Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket

Evaluering|

Stortinget vektlegger flere hensyn ved norsk landbruk, slik som å produsere helsemessig trygg mat, sikre matforsyningen, opprettholde kulturlandskapet og samtidig bidra til bosetting og sysselsetting i hele landet. Landbruket spiller også en viktig rolle for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri. Målet er å opprettholde et levende landbruk over hele Norge. Virkemidler som skal stimulere til næringsutvikling er sentrale for å nå dette målet. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for den overordnede mål- og resultatstyringen av disse virkemidlene. I 2006 utgjorde landbruket 2,6 prosent av den totale sysselsettingen og 0,5 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP). Den jordbruksbaserte matvaresektoren har en samlet produksjonsverdi på 100 milliarder kroner, og jordbruket og matvareindustrien sysselsetter om lag 100 000 årsverk. I jordbruket er det om lag 63 000 årsverk (eksklusiv skog, tilleggsnæringer og bierverv) og en førstehånds produksjonsverdi på vel 20 milliarder kroner.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier