Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur

Evaluering|

De teknologiske framskrittene innen data- og informasjonssystemer har gitt oss muligheter til å løse en rekke samfunnsoppgaver på nye måter. De har dessuten bidratt til å øke effektiviteten både i offentlig og i privat sektor. Sårbarhetsutvalgets rapport, NOU 2000:24 Samfunnets sårbarhet, slår fast at IT-systemer har blitt en av samfunnets bærebjelker. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om myndighetenes arbeid med IT-sikkerhet i samfunnet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter både tiltak for bedre IT-sikkerhet og tiltak for bedre telesikkerhet.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk