Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret

Evaluering|

Sikkerhets- og forsvarspolitiske mål danner grunnlaget for utformingen av Forsvaret. Forsvarets operative evne skal gjøre Forsvaret i stand til å reagere på egnet måte i en gitt situasjon og er avhengig av faktorer som øvelses- og treningsnivå, kvaliteten og kvantiteten på materiell og egnetheten til ledelseselementene og kommando- og kontrollapparatet. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere måloppnåelsen i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter i forhold til styringsparametrene tid, kostnad og kvalitet.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk