Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken

Evaluering|

Bakgrunnen for undersøkelsen er at 16 departementer bevilger midler til forskning og utvikling gjennom Forskningsrådet. De samlede offentlige bevilgningene til forskning og utvikling er betydelige, og var i 2011 på om lag 23,5 mrd. kroner. Forskning er også i økende grad sektorovergripende. Selv om sektorprinsippet tilsier at departementene skal ha stor innflytelse over utformingen av prioriteringene innen forskningen, er det et stort behov for at Kunnskapsdepartementet sikrer god overordnet koordinering av forskningspolitikken og en koordinert styring av Forskningsrådet. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Kunnskapsdepartementet har ivaretatt den overordnede koordineringen av forskningspolitikken slik Stortinget har forutsatt. Funn og anbefalinger: http://www. riksrevisjonen. no/Rapporter/Sider/Forskningspolitikk. aspx

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier