Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet

Evaluering|

Målet med arbeidet med samfunnssikkerhet er at samfunnet skal være best mulig rustet til å håndtere sårbarheten når det gjelder ulike potensielle hendelser. En forutsetning for å håndtere slike hendelser er at det er utarbeidet gode rutiner for hvordan samhandlingen skal skje i en krise, og at de ulike aktørene kjenner sitt ansvar og sine roller. I Norge fordeles tradisjonelt forvaltningens ansvar og oppgaver ut fra hvilken sektor opp gavene tilhører. Dette gjelder også innenfor samfunnssikkerhetsområdet. Sikkerhets- og beredskapsarbeidet er lagt til ulike sektorer og departementer. Siden tidlig på 1990-tallet har Justisdepartementet vært tillagt et overordnet samordningsansvar for beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i sivil sektor. Det er i de senere årene gjennomført flere organisatoriske endringer for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet. Et viktig eksempel på dette er etableringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2003. Målet med endringene er å gi en mer helhetlig beredskap.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier