Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

Evaluering|

Et av skatteetatens og toll- og avgiftsetatens overordnede mål er å sikre riktig og rettidig innbetaling av avgifter og toll. Stortinget har gitt sin tilslutning til det overordnede målet for de to etatene i forbindelse med de årlige budsjettproposisjonene Formålet med undersøkelsen har vært å dokumentere og vurdere i hvilken utstrekning skattefogdkontorene og tolldistriktene benytter nødvendige og hensiktsmessige virkemidler i innfordringsarbeidet, herunder hvor tett kravene følges opp. Det er også undersøkt om utleggsforretninger5 avholdt av henholdsvis skattefogdkontorene og de ordinære namsmennene oppfyller lovens krav til verdsettelse og heftelseskontroll. Likeledes er den overordnede styringen og oppfølgingen av etatenes innfordringsarbeid undersøkt og vurdert.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon