Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen

Evaluering|

Pleie- og omsorgstjenester er et kommunalt ansvar, og retten til slike tjenester er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Stortinget vedtok i 1997 en fireårig handlingsplan som skulle styrke den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og spesielt tilbudet til befolkningen over 67 år. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å analysere i hvilken grad mål i handlingsplanen for eldreomsorgen har blitt oppfylt, og å presentere og drøfte forhold som kan belyse eventuell manglende måloppnåelse og kommunale variasjoner i eldreomsorgen. Det har videre vært en målsetting å analysere hvordan tilskuddsordningene og forvaltningen av disse har fungert i forhold til målene i handlingsplanen. Planperioden var i utgangspunktet fra 1998 til 2001, men har blitt utvidet flere ganger. Alle tilsagn om bygging skal være gitt i løpet av 2003, og prosjekter som får tilsagn skal i utgangspunktet være ferdig bygd innen utgangen av 2005.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon