Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden

Evaluering|

Straffesakskjeden inkluderer politi, påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen og består av etterforskning, påtalevedtak, behandling i domstolen og iverksettelse av straffullbyrdelse. Justiskomiteen uttalte i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr. 1 (2002–2003), jf. B. Innst. S. nr. 4 (2002–2003) at det er avgjørende med rask og riktig reaksjon overfor lovbryterne, og at dette krever en velfungerende straffesakskjede hvor tiden fra anmeldelse til dom og fullbyrdelse av straff er kortest mulig. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad de sentrale aktørene i straffesaksbehandlingen ivaretar Stortingets intensjoner om effektiv saksbehandlingstid. Undersøkelsen kartlegger måloppnåelsen i politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk