Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte

Evaluering|

Personer med langvarig sykefravær har økt sannsynlighet for å bli permanent utstøtt fra arbeidslivet. For samfunnet vil sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet bety betydelige kostnader. For den sykmeldte vil et langvarig sykefravær påvirke bl. a. livskvalitet og deltakelse i samfunnslivet. Et sentralt mål i velferdspolitikken er å motvirke utstøting, forhindre langtidsfravær og sørge for tilbakeføring til arbeidslivet. Oppfølgingen av sykmeldte er en sentral oppgave for NAV. De viktigste virkemidlene NAV har for å kunne hjelpe sykmeldte raskere tilbake i arbeid, er å stimulere arbeidsgivere til å tilrettelegge for sykmeldte, stille krav til at sykmeldte skal være i aktivitet, avholde dialogmøte og oppfølgingssamtale med sykmeldte og iverksette arbeidsrettede tiltak. NAV er avhengig av god samhandling med arbeidsgiver og lege for å nå målene som er satt på området.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk