Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen

Evaluering|

Stønad til bil er et viktig tiltak for at funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnslivet på samme premisser som funksjonsfriske. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse om Arbeids- og velferdsetaten forvalter bilstønadsordningen på en effektiv, målrettet og kvalitetsmessig tilfredsstillende måte. Formålet har videre vært å se på årsaker til eventuelle mangler i forhold til dette, og vurdere om det har vært en tilstrekkelig oppfølging fra departement og direktorat.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk