Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Evaluering|

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er synlige forbedringer etter tre år, følges saken opp igjen det påfølgende året. Dokument nr. 3:1 (2007–2008) omtaler oppfølgingen av ni forvaltningsrevisjoner. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll, Dokument nr. 3:7 (2003–2004) følges opp videre, mens resten er avsluttet. Når det gjelder Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer, Dokument nr. 3:9 (2002–2003), avsluttes saken i dette dokumentet, men Riksrevisjonen gjennomfører en ny forvaltningsrevisjon på området for å undersøke om det har skjedd forbedringer.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier