Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget

Evaluering|

Riksrevisjonen følgjer normalt opp forvaltingsrevisjonar tre år etter at sakene er behandla. Dersom det ikkje er gjort synlege framsteg etter tre år, blir saka følgt opp igjen året etter. Dokument nr. 3:1 (2008–2009) omtalar oppfølginga av ti forvaltingsrevisjonar. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark, Dokument nr. 3:12 (2003–2004), og Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer, Dokument nr. 3:6 (2004–2005), blir følgt opp vidare, medan resten er avslutta.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier