Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004

Evaluering|

Det rapporteres nå helhetlig om departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene, og Dokument nr. 1 omfatter resultatet av både regnskapsrevisjonen, selskapskontrollen og departementenes oppfølging av tidligere rapporterte forhold. Tidligere Dokument nr. 3:2 som har omfattet resultatet av selskapskontrollen, er derfor utgått og inngår nå i Dokument nr. 1.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier