Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger

Evaluering|

Analysen beskriver hvordan institusjonene gikk fram for å øke førstestillingskompetansen i sykepleierfagmiljøene i forbindelse med NOKUTs revidering av akkrediteringer innenfor sykepleierutdanning. Spørsmål som belyses i rapporten er hvilke stillingskategorier som hadde en vekst i antall årsverk, om de nye personene med førstestillingskompetanse kom til gjennom ekstern rekruttering, interne opprykk eller interne omorganiseringer, og i hvilken grad den totale årsverksinnsatsen ved fagmiljøene ble redusert.

  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
  • Pål Bakken
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Dokumentstudier