Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.

Evaluering|

Forskere fra Fafo har sett nærmere på hvordan rekruttering av nyansatte skjer i norsk arbeidsliv, og hvordan virksomhetene begrunner praksisen. Analysene bygger på en spørreundersøkelse blant ledere og HR-rådgivere i norske virksomheter, samt kvalitative intervjuer med fem rekrutteringsbyråer. I tillegg har forskerne fulgt seks rekrutteringsprosesser fra stillingsutlysning til ansettelse. Forskerne tar til orde for økt profesjonalitet i rekrutteringsprosessen, i betydningen god og riktig begrunnet utvelgelse. De viser til at rekruttering i prinsipp handler om forskjellsbehandling, i det alle ikke kan få jobben, men at utvelgelsen bør skje på rett vis.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Observasjon