Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016

Evaluering|

Denne rapporten bygger på flere år med empiriske undersøkelser av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Spørsmålene som er rettet mot innovasjonsprosjektene i de årlige surveyundersøkelsene, skal bidra til å vurdere samfunnsøkonomisk nytte fra offentlig støttet FoU. Vi snakker her om potensielle direkte effekter – eller markedseffekter – som består av produsentog konsumentoverskuddet fra bedriftens kommersialiseringsaktiviteter, og indirekte effekter – eller eksterne effekter – som oppstår via kunnskapsoverføring som leder til nye eller bedre produkter i andre markeder. De viktigste indikatorene for vurdering av samfunnsøkonomiske effekter er kommersialisering, kompetansebygging, kunnskapsspredning og innsatsaddisjonalitet. Prosjektene som er med i undersøkelsene, rapporterer på disse indikatorene ved oppstart, ved avslutning, samt fire år etter avslutning

  • Norges Forskningsråd
  • Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Maria Sandsmark
  • Møreforsking Molde
Intervju
Spørreskjema