Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004

Evaluering|

Det er gjennom lengre tid utviklet et helhetlig system for analyse av næringsrettet FoUstøtte basert på prinsippene for nytte-kostnadsanalyse. Denne rapporten er en oppfølger av tidligere rapporter om resultatmåling av Forskningsrådets støtte til brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP), dvs. til prosjekter der private eller offentlige foretak er mottaker og kontraktspart med Forskningsrådet. Rapporten gjennomgår hele kjeden fra prosjektseleksjon og fram til langsiktig resultatmåling av prosjektene inntil 8 år etter prosjektstart. Det er gjennomført omfattende empiriske undersøkelser av mange årsklasser av prosjekter fra 1995 fram til og med 2004.

  • Norges Forskningsråd
  • Arild Hervik, Lasse Bræin, Bjørn G. Bergem
  • Møreforsking Molde