Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006

Evaluering|

Rapporten beskriver hovedmønsteret i helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2006. Beskrivelsen baserer seg på innrapportert materiale fra helseforetak og private, ideelle sykehus. Rapporteringen er et ledd i arbeidet med å videreutvikle systemet for måling av ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten for Helse- og omsorgsdepartementet. Totalt rapporterte de regionale helseforetakene, helseforetakene og private, ideelle sykehus om forskningskostnader på vel 1,5 milliarder kroner i 2006. Helseforetak med universitetsklinikkfunksjoner stod for 84 prosent av forskningsårsverkene.

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ole Wiig
  • NIFU STEP
Spørreskjema
Statistikk