Last ned som PDF

50 sider

0.32 MB

Forsiden av dokumentet Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges

Vedlegg

Evaluering

Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges A Review

Evaluering av forskning i matematikk (2002). Norges forskningsråd gjennomførte i 2001-2002 en evaluering av grunnforskningen i matematikk ved universitetene, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler. Evalueringen ble fulgt opp med utarbeidelse av en fagplan. Fagplanutvalgets anbefalinger er i all hovedsak i tråd med de synspunktene som er trukket fram i evalueringen av matematikkfaget, og gjengis i korte trekk her. Den raske utviklingen i skjæringsfeltet mellom matematikk og andre fag, som fysikk, ingeniørfag og geofysikk blir påpekt. Noen av de viktigste og mest grunnleggende resultatene i vitenskap er basert på samspill mellom forskjellige disipliner. I fagplanen anbefales Forskningsrådet å starte et nytt forskningsprogram innen matematikk for anvendelser. Prosjekter som kombinerer matematiske fag og anvendelser bør prioriteres innenfor Forskningsrådets satsinger. Midlene til frittstående prosjekter i matematikk bør øke til 30 millioner kroner pr år. Fagplanutvalget anbefaler å utrede et stillingssystem som kan sikre spesielt lovende forskere en karrierevei fra doktorgrad til fast stilling. Virkemidler for å rekruttere flere kvinner må etableres. Utvalget peker på at institusjonene bør kvalitetssikre doktorgradsutdanningen og styrke forskningsledelsen. Tettere samarbeid mellom institusjonene og lærerutdanningen kan styrke rekrutteringen til faget. Økt tilsig av forskere til matematikkfaget er viktig for å sikre kvalitetsmessig god forskning i fremtiden. Samtidig får dagens forskning innen matematisk vitenskap et veldig godt evalueringsresultat. NTNU og Universitetet i Oslo har temmelig store avdelinger for matematikk ved forskningsinstituttene. De har begge grupper med god og bred kompetanse innen hoveddisiplinene for matematikk. NTNU har gode lærekrefter og stor fremvekst av kandidater på master-nivå. Utvalget mener at det vil være en god investering å øke størrelsen på denne avdelingen betydelig. Dette vil til en viss grad også gjelde Universitetet i Oslo, spesielt anvendt forskning for matematikk og statistikk. De øvrige avdelingene for matematikk er adskillig mindre. De har sterkt kompetanse på smalere disipliner og kan bare til en viss grad være sentre for utviklingen av matematikkfaget samt som sterke partnere for samarbeid innen tverrfaglig forskning. Det er derfor et klart behov for å utvide avdelingene ved universitetene i Bergen og Tromsø. De matematiske avdelingene ved Norges Landbrukshøgskole og Norges Handelshøgskole bør ekspandere i takt med den utviklingen som har skjedd innenfor feltene biologi og økonomi. Tett interaksjon mellom matematiske disipliner, biologi og økonomi er meget viktig for disse institusjonene.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

engelsk

ISBN

82-12-01760-5