Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge

Evaluering|

Bioøkonomien er i sterk vekst. Både i Norge og internasjonalt foregår det omfattende forskning for å utvikle nye produkter basert på råvarer fra havet, jordbruket og skogen. Økende bekymringer for belastninger på klima og miljø fra produksjon og forbruk sammen med en høy befolkningsvekst har økt aktualiteten av produkter som utnytter ressursene bedre. For å sikre norsk næringslivs posisjon i internasjonale markeder, vil det være viktig å være på fronten både i forskning og produksjon av nye produkter innenfor bioøkonomien. For å sikre en vekst som er best mulig tilpasset tilgangen på ressurser og konkurransen mot andre næringer, er det nødvendig å avklare hvilke barrierer som er til hinder fpr utviklingen av bioøkonomien. En del av barrierene næringene står overfor kan karakteriseres som markedssvikt som hindrer effektiv næringsutvikling sett i lys av samfunnets overordnede målsettinger. Disse begrunner korrigerende tiltak fra myndighetene. I denne rapporten ser vi på barrierer i verdikjeden fra forskningsstadiet og fram til nye produkter er på markedet, og drøfter disse i lys av teori om markedssvikt.

  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt, John Magne Skjelvik
  • Vista Analyse
Statistikk