Prosjekt bostedsløse

Evaluering|

Prosjekt bostedsløse er et fireårig nasjonalt forsøksprosjekt gjennomført i syv kommuner og fire organisasjoner. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle metoder og modeller for organisering av bolig- og tjenestetilbud til bostedsløse. Arbeidet har gitt regjeringen et grunnlag for å utforme en nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

  • Den Norske Stats Husbank
  • Evelyn Dyb
  • Norges byggforskningsinstitutt
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier