Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand

Evaluering|

I prosjektet har vi rettet søkelys mot urbane friluftsområder i Kristiansand knyttet til kystsonen, bymark/ bydelsmarker og sammenhengende korridorer fra sjøkanten, gjennom byen/bebygde områder og opp til bymarka/bydelsmarkene. Rapporten belyser hvordan viktige friluftsområder knyttet til de tre områdetypene blir ivaretatt for allmennheten gjennom offentlig planlegging og forvaltning, samt om det er noen forskjeller mellom områdetypene i så måte.

  • Norges Forskningsråd
  • Knut Bjørn Stokke, Atle Omland, Ragnhild Skogheim, Margrete Skår, Erling Vindenes
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon