Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene

Evaluering|

I denne rapporten kartlegges 30 norske kommuners planlegging av bolig og tjenestetilbudet for eldre i lys av samfunnets tiltagende aldring frem mot 2040. Prioriterer kommunene sykehjem, omsorgsboliger og/eller hjemmetjenester i fremtiden? Hva planlegger kommunene å gjøre for å tilpasse nye og gamle boliger til den forventede veksten av personer over 67 og 80 år? Disse spørsmålene er rapportens hovedproblemstillinger. Rapporten bygger på sammenliknende kvalitative tekstanalyser av kommunale planer samt annet relevant stoff i form av avisartikler, offentlige utredninger, bystyreforhandlinger mv. Tilgjengelig data fra KOSTRA og SSB er benyttet samt data fra 30 kommuner (10 små, 10 mellomstore og de ti største) I tillegg er rådmenn og/eller kommunalsjefer i 4 kommuner intervjuet.

  • Husbanken
  • Jardar Sørvoll, Christine Martens, Svein Olav Daatland
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk