Petroleumsinteresser

Evaluering|

Rapporten er utarbeidet av Oljedirektoratet. Innledningsvis i rapporten beskrives petroleumsvirksomheten i Norge, herunder historikk, petroleumsloven, utvinning mv. Videre redegjøres det for petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel og status på norsk sokkel for petroleumsvirksomheten, dvs. hvilke områder som er konsesjonsbelagt. Rapporten omtaler nærmere mulige virkninger og sameksistens mellom petroleumsforekomster og havvind. Det fremkommer at det kan være potensial for arealkonflikter mellom havvind og petroleumsvirksomhet på flere områder. Rapporten beskriver områdene som er foreslått for havbasert vindkraft. I følge rapporten er det Sørlige Nordsjø I og Sørlige Nordsjø II som har størst ressurspotensial og dermed høyest konfliktpotensial for petroleumsvirksomheten. Stathavet og Frøyabanken har etter dagens kunnskap moderat petroleumsvirksomhet. Disse fire områdene er viktige for petroleumsvirksomheten.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Oljedirektoratet
Statistikk
Observasjon