Pathways to global impact

Evaluering|

Forskning forventes i økende grad å rette seg mot store samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene er globale og kan ramme spesielt hardt i utviklingsland. FNs tusenårsmål og de nyere bærekraftmålene har dermed satt en klar agenda både for utviklingspolitikken og forskningspolitikken. I et slikt perspektiv er det interessant å forstå virkningene av utviklingsforskning. Blir slik forskning brukt av hjelpeorganisasjoner og aktører som jobber for land i Sør? Får forskningen betydning for utviklingspolitikken? Hva slags karriereløp har forskerne på feltet? Rapporten sammenfatter omfang, profil og utviklingstrekk for norsk utviklingsforskning generelt. Mer spesifikt vurderes de resultater og effekter som har kommet ut av Forskningsrådets satsinger på utviklingsforskning gjennom de siste 20 årene. Hovedformålet er å fange opp og følge de lange sporene av den forskningen som har vært finansiert gjennom perioden.

  • Norges Forskningsråd
  • Espen Solberg, Silje M. Tellmann, Siri Aanstad, Dag W. Aksnes, Inge Ramberg, Pål Børing
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk