Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud

Evaluering|

Det er usikkert hvorvidt valg av tempo vil ha noen avgjørende innvirkning på effekten av konkurranseutsetting, fordi det er vanskelig å se en reduksjon i tempo på et par år skal kunne påvirke strukturen i rederinæringen i vesentlig grad. Men tempo og sekvens samt komposisjon av pakker kan ha en viss innvirkning på kapitalkostnadene. En langsom prosess kan gjøre at rederiene blir liggende med overskuddskapasitet etter tapte anbud. En for rask prosess kan gjøre det vanskelig å planlegge godt, både for anbudsmyndighet og rederi. Erfaringene til nå har vist at enkeltanbud har måtte gjennomgå tidkrevende revisjoner, og selv om man vinner erfaring så kan slike forstyrrelser antakelig påregnes også i fremtiden, hvert fall i rimelig nær framtid. Det vil være hensiktsmessig å tenke en optimalisering både m. h. p. omfang av nybygg og sekvensiering av utlysninger med tanke på å få benyttet materiellet så hensiktsmessig som mulig i nye anbudskonkurranser.

  • Samferdselsdepartementet
  • Svein Bråthen, Arild Hervik, Øyvind Sunde
  • Møreforsking Molde AS
Statistikk