Nytter det?

Evaluering|

Formålet med studien er å evaluere den frivillige hjelpen som gis gjennom Home-Start familiekontakten og undersøke om hjelpetilbudet fungerer etter intensjonen. Det vurderes både hvilken betydning familiekontaktene (de frivillige) har for livssituasjonen til familiene som mottar, og betydningen av at hjelpen gis av frivillige. Evalueringen finner høy grad av tilfredshet med det tilbudet familiene har mottatt, men peker samtidig på problemer i det å kombinere frivillige tiltak med offentlige tiltak og velferdsordninger.

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • Asbjørn Kaasa, Beate Jelstad
  • Diakonhjemmets høgskole
Intervju
Spørreskjema