Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring

Evaluering|

Denne rapporten evaluerer dagens kriteriesett for grunnlån, og gir forslag til nye kriterier og kriteriesett. Det er gjort faglige og tekniske vurderinger rundt mulige nye kriterier. Som supplement og input til vurderingene er det gjennomført intervjuer av representanter fra bransje (søker), kommuner (kontaktpunkt) og ansatte i Husbanken (saksbehandling). SINTEF har også gjennomført et parallelloppdrag som evaluerer forvaltningen av kvalitetskriteriene sett opp mot praksis og måloppnåelse. Oppdragene henger nært sammen. Deler av analysene og vurderingene fra parallelloppdraget er derfor tatt med i denne rapporten. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd. Forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører kan søke om grunnlån. En rekke potensielle kriterier er gjennomgått og vurdert. I rapporten finnes vurderinger for hvert enkelt kriterium i forhold til dokumentasjonskrav, ressursbelastning for søker og saksbehandler – samt samfunnsøkonomiske analyser

  • Husbanken
  • Anders-Johan Almås, Karine Denizou, Michael Klinski, Kaj Halvorsen, Magnus Jul Røsjø, Marius Fossen
  • SINTEF Byggforsk
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk