Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering

Evaluering|

Rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av Norsk kulturminnefond. Fondet ble i Stortinget besluttet opprettet i 2002, og kom i gang mars 2003. Fondet var et nytt virkemiddel innen kulturminneforvaltningen, som et tillegg til de eksisterende tilskuddsordningene. I 2013 ble fondet et ordinært forvaltningsorgan med midler over en egen post i statsbudsjettet. Evalueringen tar først og fremst for seg perioden etter 2013, og det er lagt vekt på fondets måloppnåelse, organisering og arbeidsform. Funnene i evalueringen levner liten tvil om at Kulturminnefondet lykkes i å nå målene som er satt både i de overordnede vedtektene og i det mer spesifikke tildelingsbrevet fra departementet.

  • Klima- og miljødepartementet
  • Marit Ekne Ruud, Ragnhild Skogheim, Marit Owen Nygaard
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk