Nav i en ny tid?

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata. Studien bygger på flere typer data; dokument- og litteraturgjennomgang, intervjuer og kvalitative caseanalyser og spørreundersøkelser. Omdreiningspunktet for evalueringen er lokalkontorene og veiledernes arbeidsvirkelighet. I tillegg ser evalueringen på Nav sett fra partnerskapet sin side (eier, kontor og tjenestenivå) og fra ledernivå.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Knut Fossestøl, Elin Borg
  • AFI