Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Evaluering|

Prosjektet har to hovedproblemstillinger: Hva betinger boforholdene blant arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa? Og, hva vet vi om boforholdene til øst-europeiske arbeidsinnvandrere? Det eksisterer flere betingelser i leiemarkedet. Registreringsterskelen handler bl. a. om kunnskap om hvordan man går fram. Ressurs- og kompetanseterskelen handler om hvordan å vinne oppmerksomhet og gunst hos utleier. Effektivitetsterskelen handler om utleiers formål med utleie. Arbeidsinnvandrerne står ofte svakt når det gjelder disse forholdene. Veier inn; stor variasjon på de boligene som arbeidsgivere tilbyr. Fare for å bli totalt avhengig av arbeidsgiver. Ulovlige boforhold har blitt avdekket. Når man skal skaffe egne leiligheter bruker man gjerne private nettverk og offentlige kanaler. Også organisasjoner som Caritas og utleiemegleren brukes. Press i leiemarkedet gjør det vanskelig å finne boliger. Flere mulige eksklusjonskriterier. Leiekontraktene kan også ha variable vilkår, bla kort oppsigelsestid. Boforholdene er preget av mange boliger med dårlige kvaliteter. Brakker og boliger hvor det bor mange sammen er ikke uvanlig. I mindre kommuner, som Haram, ser man imidlertid at arbeidsinnvandrere bidrar til en revitalisering av boligmarkedet – bla. ved at arbeidsinnvandrere overtar, og pusser opp boliger.

  • Husbanken
  • Susanne Søholt, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke, Line Eldring
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Dokumentstudier