Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk

Evaluering|

Evalueringen tar for seg den informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten som finansieres over bistandsbudsjettet. Det omfatter informasjonsstøtteordningen, som forvaltes av Norads avdeling for sivilt samfunn og kommunikasjonsvirksomheten i regi av Norads kommunikasjonsavdeling og Bistandsaktuelt. Med utgangspunkt i en kommunikasjonsfaglig forståelse, som fremhever dialog og samhandling som kjennetegn på vellykket kommunikasjon, vurderer evalueringen innretningen på informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. Følgende kriterier brukes i vurderingen: 1. Evne til å definere klare kommunikasjonsfaglige mål 2. Evne til å differensiere ulike (og relevante) målgrupper 3. Kommunikasjonsfaglig tradisjon og evne til å utforme egnede kommunikasjonstiltak 4. Om kommunikasjonstiltakene primært er monologiske eller dialogiske 5. Om mennesker og samfunn som berøres av utviklingspolitikken, er inkludert i den kommunikasjonsfaglige tenkningen og praksisen 6. Monitorering og systematikk i rapporteringsarbeidet. Datagrunnlaget for evalueringen omfatter en survey til søkere og mottakere av informasjonsstøtte, dybdeintervjuer med utvalgte informanter og analyse av et utvalg søknadsdokumenter, rapporter og andre relevante dokumenter. Evalueringen er gjennomført i et samarbeid mellom Opinion AS, kommunikasjonsfaglige eksperter ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus og evalueringsavdelingen.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Opinion, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo (UiO), Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk