Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling

Evaluering|

Prosjektet Følgeevaluering av FORREGION er et oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppdraget tar for seg FORREGION-programmets utvikling fra 2017 til 2019, og utsiktene framover. Som tittelen på rapporten antyder, har programmet tre deler: Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. I denne rapporten, om resultater og effekter av programmet, ligger hovedvekten på det som har skjedd i 2018. Rapporten peker også framover, mot videreutvikling av programkonseptet

  • Norges Forskningsråd
  • SINTEF Digital
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon