Mer tid - bedre skole?

Evaluering|

I løpet av skoleåret 2007-2008 gjennomførte 34 skoler Forsøk med utvidet skoledag. Forsøkets målgruppe var de yngste barna på 1. -4. trinn i grunnskolen. Målet med dette utviklingsarbeidet har vært å kunne vurdere hvordan en utvidet skoledag kan bidra til å styrke elevenes læring samt motvirke reproduksjon av sosial ulikhet i skolen. Den sentrale problemstillingen i denne evalueringen har derfor vært å fremskaffe kunnskap om resultater og erfaringer fra forsøkene med utvidet skoledag. Herunder har det vært sentralt å få kartlagt de ulike modellene som har blitt prøvd ut i 11 kommuner og på til sammen 34 skoler. Evalueringen har vurdert de ulike elementene i forsøket som inneholder utvidet timetall i norsk, matematikk og engelsk, leksehjelp, fysisk aktivitet og skolemat. Videre har vi, så langt det har vørt mulig, søkt å få innsikt i forsøkets betydning for elevenes læringsutbytte.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Brita Bungum, Halvdan Haugsbakken
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon