Med torsk skal kysten trygges

Evaluering|

Distriktskvoteordningens mål er å bidra til landing og bearbeiding av råstoff i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsettingen i industrien. Distriktskvoteordningen innebærer at det avsettes særskilte kvoter for tildeling eller landing til næringssvake distrikt. Evalueringens hovedformål er å kartlegge fangst- og landingsmønsteret for de fartøyene som deltok i distriktskvoteordningen for 2006. Ved å følge aktørenes tilpasninger og ordningens virkemåte fra ikrafttredelsestidspunktet, skal evalueringen gi en objektiv beskrivelse av distriktskvoten som forvaltningsinstrument. Rapporten viser blant annet at effekten av ordningen avhenger av at distriktskvotene gir en annen fordeling av fisken enn ordinært fiske, og at utviklingen i det ordinære fisket hadde stor betydning for distriktskvoteordningen. Videre gir rapporten en rekke råd om hvordan ordningen bør innrettes for å sikre at de politiske målene blir oppnådd, og andre virkemidler blir vurdert i forhold til å nå de samme målene.

  • Fiskeri- og kystdepartementet
  • Øystein Hermansen, Bent Dreyer
  • Nofima Marked
Intervju
Statistikk