Med håp og engasjement

Evaluering|

Rapporten presenterer bakgrunn, aktuelle trender og virkemidler i rekruttering av arbeidskraft til distriktsområdene. Vi deler virkemidler og tiltak inn i direkte, smale og indirekte, breiere tilnærminger som inkluderer tiltak for å øke innbyggertall. Prosjektet er en kunnskapsstatus og metoder for innsamling av dokumenter og datatilfang presenteres detaljert. Studiens hovedfunn er at det er svært få studier og evalueringer av metoder og tiltak for rekruttering av arbeidskraft, enda færre eksterne evalueringer og nesten ingen studier som vurderer hvorvidt endringer og resultat faktisk skyldes tiltak og prosjekter. Det er behov for folk med høy, midlere og lite formell kompetanse i distriktsområdet men arbeidsgivere og områder opplever ulike utfordringer. Behov for ingeniører og psykologer til kommunal sektor synes spesielt stort. Rapporten presenterer virkemidler fra dokumenterte prosjekter. Med forbehold om at det er svært få studier tilgjengelig peker vi likevel på noen tiltak og faktorer som kan bidra til suksess. Til slutt løfter vi frem noen utfordringer og aktuelle problemstillinger i studier av rekruttering av arbeidskraft til distriktsområdet.

  • Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)
  • Marit Aure, Heidi Rapp Nilsen, Eva Josefsen, Toril Ringholm
  • Norut Tromsø
Intervju