Local Perceptions, Participation and Accountability in Malawi's Health Sector

Evaluering|

Studien ser på hvordan lokalbefolkningen kan involveres i de tiltak som angår dem og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at de skal kunne delta i og få eierskap til utviklingstiltak. Studien baserer seg på et rammeverk utviklet i rapport 1/2013 for bedre å forstå nettopp dette og er en er en detaljert ‘case studie’ av Malawis helsesektor. Studien drøfter ulike former for folkelig deltakelse i sektoren, fra kun å bli informert om et nytt utviklingstiltak til selv å kunne definere innholdet og ha eierskap til det. Studien finner at det kun er i gjennomføringsfasen av tiltakene at lokalbefolkningen blir trukket inn i tiltakene, som i bygging av helseklinikker og informasjonstiltak. Eierskapet til tiltakene er derfor begrenset. Det konkluderes at både de nasjonale myndighetene og giverne må, langt mer enn det som er tilfelle i dag, forankre utviklingstiltakene i lokalsamfunnene og fremme folkelig deltakelse i disse.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Oxford Policy Management
Intervju
Spørreskjema
Observasjon