Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Evaluering|

KVUen beskriver seks ulike alternativer for å utvikle hovedvegsystemet. Statens vegvesen anbefaler en løsning som kombinerer utbygging av hovedveier for å øke fremkommeligheten i området, med tiltak for kollektivtransport og veiprising som skal redusere omfanget av motorisert ferdsel i området.

  • Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet
  • Terramar, Oslo Economics AS
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk