Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019

Evaluering|

Gjennomgang av virkemidler i norsk politikk overfor nasjonale minoriteter i perioden 2000-2019, blant annet av Kommunal- og moderniseringsdepartementets samordningsrolle, dialogformer/-arenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter og ulike tilskuddsordninger på politikkområdet.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Ola Berge, Åsne Haugsevje, Nanna Løkka
  • Telemarksforsking Bø
Intervju