KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området

Evaluering|

Jernbaneverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området. Bakgrunnen for KVUen er at dagens godsterminaler i Drammen har for liten kapasitetsreserve til å kunne betjene den fremtidige etterspørselen etter godstransport på bane. Hovedfokuset i KVUen er vurdering av terminalkonsept og ulike alternativer for lokalisering av framtidig godsterminalvirksomhet i Drammen-området. Terramar og Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdsels- og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS 1) av den foreliggende KVUen.

  • Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet
  • Terramar, Oslo Economics AS
Intervju
Dokumentstudier