Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker

Evaluering|

Konseptvalgutredningen vurderer løsninger for transportsystemet langs rv. 35 på strekningen Hokksund-Jevnaker fram mot 2040. Anbefalingen i utredningen er valg av sammensatt konsept 1 som består av utbygging til vegnormal standard og kollektivtiltak.

  • Samferdselsdepartementet
  • Statens vegvesen, Region sør
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon