Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge

Evaluering|

Rapporten belyser de finansielle og samfunnssøkonomiske konsekvensene av å redusere billettprisene på de rutene som trafikerer de 26 regionale lufthavnene. Dette reduserer i sin tur trafikantenes innbetaling av avgifter til Avinor via flyselskapene. Avinors inntektstap er i beregningene forutsatt kompensert ved økt statlig innsats. Effekter for private reiser og tjenestereiser er analysert separat. Resultatene viser at reisende til/fra de 26 regionale lufthavnene er vinnere. Ingen reisende kommer dårligere ut enn i nullalternativet, heller ikke reisende i tilstøtende transportnett. Det virker som om en omlegging til et større statlig engasjement innen det regionale flyplassnettet kan gi en netto samfunnsøkonomisk gevinst. De som taper på en slik omlegging er flyselskaper innen stamnettet og noen andre kollektivselskaper som får begrensede finansielle tap.

  • Samferdselsdepartementet
  • Kjell Jansson
  • Møreforsking Molde